Nyomtats

Vállalkozó egyetemek Magyarországon - Az OECD HEInnovate kutatás elsõ tapasztalatai

2016. 08. 23.
együttmûködés, felsõoktatás, nemzetköziesítés, vállalkozókészség
Vállalkozó egyetemek Magyarországon - Az OECD HEInnovate kutatás elsõ tapasztalatai Hogyan lehet egy egyetem vállalkozó? Mit jelent ez a 21. században? Mi a HEInnovate? Miért vállalkozott néhány egyetem, hogy nemzetközi és magyar szakértõi csoportok vizsgálják intézményük vállalkozásfejlesztõ és innovációskutatási potenciálját? Erre ad választ az alábbi rövid összefoglaló.

 

VÁLLALKOZÓ EGYETEMEK

 

Európában és a világon a felsõoktatási intézmények korábbi oktatói-kutatói küldetése megváltozott, feladatkörei bõvültek, a vele szemben támasztott elvárások nõttek. Felértékelõdött annak megítélése, hogy az intézmények milyen választ adnak a közösség társadalmi és gazdasági kihívásaira: mennyire segítik elõ a társadalmi mobilitást és a hátrányos helyzetû csoportok szélesebb körû hozzáférését a felsõoktatáshoz, mit tesznek a diplomások foglalkoztathatósága érdekében, rövid- és hosszú távon hogyan járulnak hozzá a nemzetgazdasági növekedéshez és a helyi fejlõdéshez, valamint miként ösztönzik új vállalkozások létrejöttét és a meglévõ cégek innovációját. Mindezen kihívásokra választ adhat az innovatív, vállalkozó szellemû egyetemek létrejötte. Számos módja és összetevõje lehetséges annak, hogy mitõl válik vállalkozóvá, innovatívvá egy felsõoktatási intézmény.

 

Elõször is: rendelkezik-e vállalkozói-innovációs stratégiával, ezt hogyan kommunikálja és valósítja meg intézményen belül és környezetében? Hogyan gazdálkodik a forrásokkal és hogyan fejleszti szervezeti kapacitásait? Milyen módon von be külsõ partnereket a vezetésbe és az irányításba? Hogyan teremt szinergiákat az oktatás, a kutatás és a társadalmi szerepvállalás (az ún. „harmadik küldetés”) között és miként fejleszti tovább azokat? Hogyan kapcsolódik nemzetközi szakmai hálózatokhoz, miként mélyíti meglévõ nemzetközi partnerkapcsolatait a közös tanulás érdekében? Hogyan fejleszti a vállalkozókészséget az oktatási tevékenység révén, valamint elõsegíti-e start-up, spin-off vállalkozások támogatásával a vállalkozó szellemû hallgatóvá és oktatóvá/kutatóvá válást? És végül miként növeli a meglévõ cégek innovációs kapacitását, és hogyan forgatja vissza tevékenységeibe a piaci elvárásokat a tudáscsere által?

 

HEINNOVATE

 

A vállalkozó egyetemmé válás elõsegítése és ösztönzése érdekében az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Fõigazgatósága, valamint az OECD támogatásával jött létre a HEInnovate platform (https://heinnovate.eu/), amely egy önértékelést segítõ kérdõív az egyetemek, felsõoktatási intézmények vállalkozókészségének, innovációs potenciáljának vizsgálatára. A HEInnovate portálon elérhetõ az egyének vagy csoportok által ingyenesen kitölthetõ kérdõív, amely lehetõséget nyújt az intézmények számára, hogy képet kapjanak arról, hogy különbözõ területeken (vezetés, szervezeti kapacitás, oktatás-képzés, vállalkozói utak támogatása, nemzetköziesítés, tudáscsere, valamint hatásvizsgálatok) milyen eredményeket értek el, hol tartanak, milyen kihívások elõtt állnak. A kitöltések kiértékelése segítséget nyújt az innovációs stratégia megalkotásában és cselekvési tervek kidolgozásában. A honlapon ajánlások, valamint segédanyagok, útmutatók is olvashatók az intézményen belüli problémafeltáró, stratégiaalkotó mûhelyek szervezéséhez.

 

HEINNOVATE MAGYARORSZÁGON

 

2014-ben az elsõ intézményközi bemutató HEInnovate mûhelyen (melyet a Tempus Közalapítvány szervezett meg) 20 magyar és nemzetközi felsõoktatási intézmény vett részt. A következõ évben 5 egyetem képviselõje kapott lehetõséget az Európai Bizottság által biztosított HEInnovate tréner képzõjén való részvételre.  2015 õszén az Emberi Erõforrások Minisztériuma megállapodott az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Fõigazgatóságával és a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD), hogy az említett szervezetek szakértõi 2016 folyamán a magyar felsõoktatási intézmények körében végeznek egy, az intézmények vállalkozókészségét, innovációs-kutatási potenciálját vizsgáló, a lehetõségeket és kihívásokat feltáró, HEInnovate szempontrendszert alkalmazó kutatást és az alapján országjelentést készítenek. A kutatás magyarországi koordinátori feladatait a Tempus Közalapítvány látja el.

 

Az OECD vezette magyar és nemzetközi szakértõkbõl álló delegáció szakmai látogatásaira 2016. február 29. és március 8. között került sor. A másfél hetes programban szerepelt egy látogatás a Graphisoft parkban és a Kitchen Budapestnél, valamint 5 felsõoktatási intézményben (Debrecenben, Egerben, Gyõrben, Gödöllõn és a Semmelweis Egyetemen) zajlott egynapos helyszíni látogatások alkalmával intézményenként mintegy 25-30 fõ célzott fókuszcsoportos interjúja valósult meg. A látogatások és interjúk, valamint a kérdõívek alapján áprilisra készültek el a szakértõk elsõ visszajelzései a minisztérium, a szakmai szervezetek és a mélyebb kutatásban részt vevõ intézmények számára. 2016. április-május folyamán zajlik 3 esettanulmány elkészítése, illetve a hallgatói és a vezetõi kérdõívek kiküldése és kiértékelése.

 

Az összegzõ és ajánlásokat megfogalmazó jelentés megjelenése és a kutatás eredményeit, jó gyakorlatait bemutató diszszeminációs konferencia 2016 õszén várható. A rendezvényre a felsõoktatási intézmények érintett munkatársait és szakmai szervezetek képviselõit várják.

 

Miért volt hasznos a kutatásban részt vevõ intézmények számára, hogy nemzetközi és magyar szakértõi csoportok vizsgálták intézményük vállalkozásfejlesztõ és innovációs-kutatási potenciálját?

 

„Az Eszterházy Károly Fõiskola számára a HeInnovate felmérés egy nagyon jó lehetõség a belsõ kommunikáció erõsítésére, a vállalkozó szellemû egyetem kérdéskörének átgondolására, új irányok kijelölésére. Fontosak és elgondolkodtatóak a kérdõívre érkezõ válaszok is. A folyamatos átalakulásban ez az eszközrendszer segít új irányok és utak kijelölésében.” Prokajné Szilágyi Ibolya

 

„A Semmelweis Egyetem HEInnovate kutatással és eredményeinek felhasználásával kapcsolatos célja összhangot teremteni a különféle szervezeti egységek céljai és mûködése között. Szeretnénk az egyetemen az innovációs kultúrát támogatni mind az akadémiai, mind az adminisztratív menedzsment mûködésében. Az innovációs szemlélet nyitottságot és rugalmasságot jelent az új kihívásokra, illetve a megfelelõ válaszok kialakításának képességére.  A HEInnovate kutatás egy használható keretrendszert adott az erõsségek és a gyengeségek felismeréséhez, ezzel is segítve a vállalkozó egyetemmé válást.” Farkas Lilla

 

„Ahogy a gyõri gazdaság, illetve a város térségszervezõ ereje, úgy a Széchenyi István Egyetem hatása is messze túlterjed a város, a nagytérség határain. A HEInnovate vizsgálatban azért vett részt az egyetem, hogy a nemzetközi szakértõk visszajelzései és javaslatai alapján még jobban tudjuk szélesíteni és elmélyíteni a vállalati szektorral való együttmûködésünket, a start-up-ok fejlesztését, támogatását szolgáló ökoszisztéma építését, valamint az egyetem nemzetköziesítési tevékenységeinek bõvítését. Mindennek alapján új programokat és akciókat kíván indítani a Széchenyi István Egyetem a „vállalkozó egyetemmé” alakulás érdekében.” Dõry Tibor

 

„A Debreceni Egyetem elkötelezett a felsõoktatás és az üzleti szféra kapcsolatának fejlesztésében. Célunk, hogy a HEInnovate segítségével széles körben hangsúlyozzuk a vállalkozói kompetenciák fontosságát és népszerûsítsük az értékelés során azonosított kezdeményezéseket. A jövõben szeretnénk további, a vállalkozói készségek elsajátítását támogató programokat indítani és ezen keresztül az egyetemek harmadik missziójában foglalt tevékenységeinket bõvíteni.” Bene Tamás

 

„A Szent István Egyetemen egyre fontosabbá válik az egyetemen belüli kutatócsoportok mûködése során, illetve más felsõoktatási intézményekkel, akadémiai és egyéb kutatóintézetekkel történõ tudományos együttmûködés mellett a gazdasági szféra felé történõ nyitás, ezért erõsíteni kell az innovációs szemléletet, valamint azon kutatási célokat, melyek valós, gazdaságilag hasznosítható kimeneteket produkálnak.  Célunk, az olyan tudás megszerzése és elmélyítése, amellyel szolgáltató és innovatív egyetemmé válhat a Szent István Egyetem. Ennek reményében csatlakoztunk a HEInnovate programhoz.” Ambriskó Gabriella

 

Az összeállítást készítette: Besze Szilvia, Tempus Közalapítvány, Felsõoktatási egység

 

A magyarországi HEInnovate kutatás hozadékai

  • Magyarország részvétele egy nemzetközi kezdeményezésben (eddig BG, PL, IRL és NE)
  • A kutatás eredményének nemzetközi publikációja és promóciója
  • A kiválasztott egyetemek európai szintû reklámja
  • Intézményeken belüli párbeszéd és gondolkodás megindulása
  • Visszajelzés az EMMI-nek a jó példákról és kihívásokról, javaslatokkal
  • Magyarországi jó példák európai szintû terjesztése
  • Több magyar szereplõ bekapcsolódása a HEInnovate nemzetközi hálózatba

 


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret