Gyakornokkereső Tempus Közalapítvány

Jó példák

Vállalkozás alapításától a generációváltásig

A tudomány elefántcsonttornya helyett a vállalkozások konkrét támogatását tűzte ki stratégiai célul a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE). A kis- és középvállalkozások megerősítésében és a családi vállalkozások utódlásának támogatásában fontos szerepe van az európai források tudatos beépítésének is.

 

A BGE (korábban Budapesti Gazdasági Fõiskola – BGF) vállalkozásbarát egyetem stratégiájának alapjai a kétezres évek elejére nyúlnak vissza. Az intézmény vezetõiben ekkor tudatosult, hogy a fõiskolának komoly szerep juthat a fiatalok vállalkozásra való felkészítésében és a kkv-k (sok esetben kényszervállalkozások) vezetõinek és tulajdonosainak képzésében, továbbképzésében. E meggyõzõdés vezetett oda, hogy az egyetem 2016–2020-as fejlesztési tervének egyik pillére a vállalkozásbarát egyetem.

 

Az ezt megalapozó kutatási eredmények közül kiemelkedett egy Leonardo da Vinci összehasonlító kutatás (Reference Material project, 2003–2006), amely frappánsan mutatta ki Európa keleti felének a kis- és középvállalkozások területén való elmaradását a fejlettebb és hosszabb vállalkozói múlttal rendelkezõ nyugati félhez képest. A BGF meglátta a veszélyeket, amelyek egy megfelelõ elméleti felkészültség nélkül induló vállalkozásra leselkednek, a kkv képzések fejlesztése bekerült az intézményfejlesztési tervekbe, az európai források pedig szinte folyamatosan támogatták ezt. 

 

Világosan kiderült, hogy komoly társadalmi igény van az elméleti mellett gyakorlati képzésre a kkv-k alapításával és mûködtetésével kapcsolatban, és hogy a hagyományos osztálytermi képzés a cégvezetõk számára nem megfelelõ. Mivel cél volt a vállalkozói képzéseket megjelentetni a fõiskola alapképzésében is, kézenfekvõ volt egy többnyelvû virtuális mesterképzés alapjainak kifejlesztése, amelyre az akkori Erasmus program adott lehetõséget (Erasmus virtual campuses, 2007–2010). Ebben erõs vállalkozóképzési profillal rendelkezõ angol, francia és német egyetemekkel együtt, vállalkozói szervezetek közremûködésével sikerült egy nívós e-learning tananyagot elõállítani. Akkoriban az online tananyagfejlesztés felgyorsult, az interaktív platformok, szimulációs megoldások alkalmazása alapfeltétellé vált. A BGF fiatal tanári-kutatói csapata az új eszközrendszert egy Leonardo da Vinci Innovációtranszfer projekt keretében (ENELFA – ENtrepreneurship by E-Learning For Adults, 2011–2014) sajátította el úgy, hogy menet közben egy kisvállalkozói képzés modulrendszerét adaptálta normandiai mintából kiindulva.

 

Az Erasmus+ program indulását hamarosan követte a BGF egyetemmé válása. Az oktatói kar tovább erõsödött, megnyílt az út a kkv szektor mélyebb tanulmányozására és az eredményeken alapuló újabb tananyagfejlesztésekre. Innentõl kaptak központi szerepet a családi vállalkozások és a kkv-knál bekövetkezõ generációváltás problematikája, amibe a kkv-kat célzó kutatásaik és projektjeik során törvényszerûen beleütköztek az egyetem kutatói. Miután az EU keleti feléhez tartozó országok kisvállalkozói ebben az idõszakban jutottak el elsõ generációváltásukhoz, míg nyugaton ez régóta kutatott és gyakorolt terület, a következõ projekt, az INSIST (INtergenerational Succession in SMEs' Transition, 2014–2016) ezt a témát kívánta átfogni. A projekt keretében a partnerországokra vonatkozó összehasonlító kutatás alapján tananyag készült, melyben a generációváltás általános stratégiai, jogi és financiális, szociális és kulturális, valamint mentorálási kérdési jelennek meg.

 

Az INSIST eredményei hozták a következõ felismerést: a túlterhelt kkv vezetõk és tulajdonosok egyre kevésbé vállalják a hagyományos tréningeket, sokkal inkább szorulnak professzionális folyamat-tanácsadókra, ún. mentorokra. A következõ kutatás feltárta az üzleti mentorok szükséges kompetenciáit, majd az eredményekre alapozva, ismét egy Erasmus+ stratégiai partnerség projekt (TRUST ME – TRaining for Unique Skills and Techniques for Mentoring, 2015-) keretében mentorképzéseket fejlesztett a BGE. Mivel az üzleti mentorság uniós szinten nem szabályozott foglalkozás, már látható, hogy szükség lesz egy nemzetközi mentor kvalifikációra, amelynek elérését az egyetem és partnerei célul tûzik ki a jövõben.

 

A jelenleg is futó Családi vállalkozások fenntarthatósága és növekedése (FAME – Family Business Sustainability and Growth) Erasmus+ projekt kiindulópontját is az INSIST projekt, és az ezen keresztül a családi vállalkozások elõtt tornyosuló számos probléma azonosítása adta. Az egyetem hagyományos partnerein túl nemzetközi think tankek bevonásával egy családi vállalkozás specifikus egyetemi mester képzés 2. évének fejlesztését tûzte ki célul. 

 

A Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központ a vállalkozásbarát egyetem stratégia logikus folytatásaként jött létre 2017 elején, összhangban a BGE tudományos, kutatási tevékenységével. A mûhely célja, hogy a kelet-európai vállalkozásfejlesztés egyik legelismertebb kutató-, fejlesztõ-, képzõ-, tudás- és tartalomszolgáltató bázisává fejlõdjön.

 

Szerzők: Dr. Csillag Sára, Dr. Dr. Radácsi László, Dr. Soltész Péter, Tímár Gigi és Varga László; Budapesti Gazdasági Egyetem

Fotó: Shutterstock