Gyakornokkereső Tempus Közalapítvány

Jó példák

Új szakma indul: ifjúságsegítõ esetmenedzser Magyarországon

A Schola Europa Akadémia Szakközépiskola az ifjúságsegítõ szakképzés terén az egyik legtöbb tapasztalattal rendelkezõ intézménynek számít.

Több mint 10 év alatt, Leonardo mobilitási programok keretében az intézmény számos diákja végezhette külföldön szakmai gyakorlatát.

A rendkívül rossz magyar foglalkoztatottsági adatok, különösen a fiatalokra, a pályakezdõkre vonatkozóan, szinte önmaguktól adták az ötletet és a feladatot is: próbáljunk egy Olaszországban már bevált recept alapján, a magyar helyzetre adaptálva javítani ezen a körülményen. Vagyis olyan ifjúságsegítõ-esetmenedzsereket képezzünk, akik ezt a kihívást képesek újszerûen kezelni és így a nehéz helyzetben lévõ, leszakadó fiatalokat hozzásegíteni a munkaerõ-piaci integrációhoz.

A „Case Manager” kifejezés szó szerint ezt jelenti: az ügy felelõse. Az esetmenedzser olyan professzionális segítõ, aki jól ismeri a humán és munkaerõ-piaci szolgáltatások területeit, és ezen a két területen menedzseli a kliensét. Felelõsséget vállal a rábízott ügyfél szükségleteinek megfelelõ szolgáltatások felkutatásában, komplex személyes fejlõdésében. Felkutatja a kliense személyes fejlõdéséhez, társadalmi beilleszkedéséhez szükséges intézményeket, ellátó rendszereket, szakembereket és koordinálja ezek munkáját. Szükség esetén mediációs feladatokat lát el. Feladata, hogy összeállítson a kliens és a munkaerõ-piac szükségleteihez is igazodó szolgáltatási csomagot. Mindehhez szükséges a kliens kompetenciáinak alapos feltárása, közvetlen környezetének megismerése, aktivizálható források bevonása a folyamatba.

Az iskola szakmai háttere és mobilitási tapasztalatai, valamint az olasz kapcsolat egymást erõsítve segítette elõ, hogy létrejöhessen a Cas.O innovációtranszfer projekt, mely az olaszországbeli Novara megyében kidolgozott CASE MANAGEMENT operatív modell átadását foglalta magába. Ez egy olyan módszer, amely a CASE MANAGER (CM) szakember tevékenységén keresztül valósul meg, aki a hátrányos helyzetû személy igényeit felmérve, egyénre szabottan felkutatja és koordinálja a megfelelõ szolgálatokat.
A projekt során a CM profilja mellett a képzési módszertant is átadták, adaptálták, a hazai szakemberek a képzési modulokat a helyi sajátosságokhoz igazították. Így minden részt vevõ országban egy újfajta CM képzési folyamat alakult ki, amelyet a szakképzõ iskolák nyújtanak olyan szakemberek számára, akik a szociális szférában kívánnak tevékenykedni, és hátrányos helyzetû személyek támogatásával foglalkoznak.
Bár a projekt maga 18 hónapos volt, kihívásokkal teli két és fél év áll mögöttünk, hiszen a kezdeti lépésektõl, a pályázat megírásától a szerzõdés elõkészítésén át rengeteg feladatunk volt. 
5 kiváló partner összefogásának volt köszönhetõ a projekt sikeres megvalósítása. Mindegyikük a saját erõsségét helyezte az elõtérbe: a vercelli székhelyû Androméda Cooperativa Sociale képzési tapasztalatát, innovatív szemléletét, a firenzei ARCA Cooperativa Sociale szociális szolgáltatások terén szerzett gyakorlatát, az olasz-magyar tulajdonú Progetti Nonprofit Kft. a kétnyelvûségét, a bolgár Polymetis pedig a disszemináció szempontjából fontos kiterjedt kapcsolatrendszerét. Ehhez járult a Schola Europának az elmúlt két évtizedben a szakképzés-oktatás terén felhalmozódott tudása. A nagyszabású, kétéves projekt végrehajtásának irányítása, felelõssége azonban már teljes egészében a Schola Európára mint projektgazdára hárult.

Innovációtranszfer – a lényeg ebben az összetett szóban rejlik. Büszkén mondhatjuk, hogy a pályázat célját elértük, valóban sikerült a magyar és a bolgár szakképzési rendszerben valami újat meghonosítanunk, sikerült újat alkotnunk, tananyagot elkészítenünk, képzéseket akkreditálnunk.
Az olasz modell alapján létrejött egy semmi mással nem helyettesíthetõ új felnõttképzési szakma és pedagógus-továbbképzés a magyar képzési palettán, melynek a neve: ifjúságsegítõ esetmenedzser. Bulgáriában önálló modulként épült be a képzési struktúrába a nõk munkaerõ-piaci esélyeit növelõ, segítõ kurzus.
A szakképzés adaptációja minden partner esetében a szociális szektoron belül valósult meg, de országonként eltérõ környezetben és különbözõ célcsoportokra fókuszálva. Bulgáriában a fiatal nõk, Olaszországban pedig a hátrányos helyzetûek számára került rá sor. A transzfer nemzetközi (Olaszországból Magyarországra és Bulgáriába) és nemzeti szinten (az észak-olaszországi Piemont tartományból a közép-olaszországi Toscana tartományba) valósult meg.

A Schola Europa 2011. szeptember 17-én 18 résztvevõvel indított Ifjúságsegítõ esetmenedzser tesztképzést. A hallgatók végzett ifjúságsegítõk közül kerültek ki. A képzés során a hallgatók a következõ modulokat tanulták: Case Manager – mint szakember, Interkulturális társadalom, Pszichológia; Kommunikáció; Személyes életút-tervezés; Mentálhigiéné; Munkaerõ-piaci politika; Kérdõíves adatfeldolgozás; Jogi környezet; Munkába állás mediációja. A képzésen 12 ifjúságsegítõ esetmenedzser végzett.
A tanfolyamot a FAT (Felnõttképzési Akkreditáló Testület) és az Oktatási Hivatal is akkreditálta, így akár pedagógus-továbbképzésként is indítható. A képzés fõ célja ebben az esetben a pedagógus kompetenciáinak fejlesztése: az ismeretek élményszerû elsajátíttatása, rugalmas reagálás a társadalmi eseményekre, az iskolán kívüli világ megismertetése a tanulókkal, az egész életen át tartó tanuláson belül egyéni, alkotó életút megvalósítása.
Felnõttképzésben 160 órás tanfolyam keretén belül lehet indítani a képzést. Elsõsorban olyan szociális vagy oktatás szakmacsoportban szerzett OKJ szakképesítéssel, valamint pedagógiai vagy szociális felsõfokú végzettséggel rendelkezõk jelentkezését várjuk, akik érdeklõdnek az ifjúságügy, az ifjúságpolitika iránt. Az ifjúságsegítõ esetmenedzser kliensei a fiatal felnõttek, akik nem foglalkoztatott személyként jelennek meg a munkaerõpiacon. Az õ helyzetüknek a javítása érdekében kitûzött egyéni fejlõdés elérését szolgáló külsõ és belsõ erõforrásokat kell mozgósítani, a szükséges intézkedéseket megszervezni, irányítani és ellenõrizni. Cél, hogy az ügyfél munkára kész állapotba kerüljön, felismerje és tudjon élni a rendelkezésre álló lehetõségekkel, szolgáltatásokkal és elérhetõ segítségekkel.

A képzés iránt érdeklõdõk a Schola Europa titkárságán kérhetnek felvilágosítást a schola@esa.hu email címen és a 06-1-489-0080-as telefonszámon.

 

Kazarján Erzsébet
igazgató